BDS - Unge

Henvisning af unge (15-19 år) til forskningsprojekt om behandling af svær kronisk funktionel lidelse (multiorgan BDS).

Definition af multiorgan BDS (Bodily Distress Syndrome)

Multiple fysiske symptomer uden sikker medicinsk forklaring fra mindst 3 af følgende organsystemer/symptommønstre:

 • bevægeapparatet
 • almene symptomer
 • gastrointestinale
 • kardiopulmonale/autonome

Symptomerne påvirker dagligdagsaktiviteter i betydelig grad.

Hvem kan henvises?

 • Patienter som opfylder ovennævnte kriterier

 • Relevante somatiske differentialdiagnoser skal være udelukkede

 • Den funktionelle komponent i lidelsen skal kunne adskilles fra en evt. veldefineret kronisk somatisk sygdom (fx astma, diabetes, bindevævslidelse, epilepsi e.l.), og de funktionelle symptomer skal være den primære årsag til lidelse og funktionsnedsættelse

 • Sygdommen skal have været til stede i mindst 12 mdr

 • Patienten skal være opvokset i Danmark og kunne forstå, tale og læse dansk

Hvad udelukker henvisning?

 • En akut behandlingskrævende psykiatrisk lidelse eller selvmordsrisiko

 • Misbrug eller afhængighed af alkohol, stoffer og (ikke lægeordineret) medicin

 • Aktuel eller tidligere diagnosticeret psykose, bipolar affektiv sindslidelse eller depression med psykotiske symptomer

 • Anden psykiatrisk lidelse, som medfører, at gruppebaseret behandling ikke er velegnet/ kan gennemføres (fx gennemgribende udviklingsforstyrrelse, svær socialfobi, svær ADHD, mental retardering).

 • Igangværende udredning for samme problemstilling andetsteds

 • Graviditet

Hvem kan henvise?

Patientens egen læge, praktiserende speciallæger, sygehusafdelinger.

Nødvendige henvisningsoplysninger

 • Symptomerne skal beskrives således, at det fremgår, at patienten opfylder kriterierne for svær kronisk funktionel lidelse.

 • Det skal klart fremgå, hvilket somatisk udredningsprogram patienten har gennemgået.

Yderligere information

Relevante differentialdiagnoser skal være udelukket før henvisning, og patienten skal være indforstået med henvisningen. For unge under 18 år skal forældrene også være indforståede med henvisningen. Ved henvisning kan patientinformationsmateriale med fordel udleveres til patienten. Informationsmaterialet kan findes på hjemmesiden.

Efter skriftligt samtykke fra patienten, og hos unge under 18 år også forældrene, indhentes egen læges journal og undersøgelsesresultater fra de sidste 2 år.

Udredning

Henviste unge inviteres til en udredningssamtale, hvor det undersøges nærmere, om den unge opfylder deltagelseskriterierne til behandlingsprojektet. Undersøgelsen tager ca. 2-3 timer og omfatter: neuropsykiatrisk interview (SCAN), evt. blodprøver samt screening ved hjælp af diverse spørgeskemaer. 
Ved lodtrækning vil 50% af de egnede unge her tilbydes at deltage i gruppeterapeutisk behandling, og 50% tilbydes behandling med rådgivende samtale. 
Såfremt den unge ikke kan indgå i behandlingsprojektet, fortsætter denne på vanlig vis hos egen læge og evt. den henvisende hospitalsafdeling.

Henvisning

Sygehusklassifikationskode: 66.20.39.9

Edifact nr.: 5790001987428

Funktionelle Lidelser
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, bygning 4, 1. sal
8000 Aarhus
Tlf: 7846 4310
Fax: 7846 4340
E-mail: FunktionelleLidelser@auh.rm.dk