Deltagerinformation

Skriftlig deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

”En randomiseret kontrolleret undersøgelse af internet-baseret Acceptance and Commitment Therapy (iACT) til patienter med helbredsangst”

Vi vil spørge dig, om du vil deltage i et sundhedsvidenskabeligt projekt, der udføres på afdelingen for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital.

Før du beslutter dig for at deltage, vil vi informere dig om, hvad projektet går ud på, og hvorfor vi ønsker at gennemføre det. Vi vil derfor bede dig om at læse denne deltagerinformation grundigt. Til den uddybende videosamtale vil vi forklare om forsøget igen, og du får mulighed for at stille spørgsmål.

Formål

Tilgængeligheden til specialiseret behandling af helbredsangst begrænses af store geografiske afstande til specialklinikker. Internetbehandling til helbredsangst har i udenlandske studier vist sig ligeså effektiv som vanlig ansigt-til-ansigt behandling, og internetbehandling har den fordel, at den er fleksibel ifht. job-, studie- og familieforpligtelser og kan tilgås uden henvisning fra egen læge.

Vi ønsker derfor med dette projekt, at afprøve effekten af psykologisk internetbehandling baseret på ”Acceptance and Commitment Therapy” til folk med til svær helbredsangst i alderen 18 år og opefter. Internetbehandlingen er baseret på en videnskabelig dokumenteret gruppebehandling fra afdelingen for Funktionelle Lidelser. Vi forventer, at denne nye behandlingsform kan reducere helbredsangst og dens påvirkning af deltagernes livskvalitet og daglige funktionsniveau.

Afdeling for Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser på Aarhus Universitetshospital er en forskningsklinik, som siden 1999 har arbejdet systematisk med udvikling og afprøvning af psykologiske behandlingsmetoder. Projektet er udviklet tværfagligt af psykologer, læger og internationale samarbejdspartnere.

Deltagere

Du kan deltage i forsøget, hvis du har svær helbredsangst. Helbredsangst er kendetegnet ved tilbagevendende tanker om at have en alvorlig sygdom. Folk med helbredsangst har ofte stor opmærksomhed på kroppen og dens signaler, og har svært ved at blive beroliget af lægelige undersøgelser.

Du skal være 18 år eller ældre for at kunne deltage, og din helbredsangst skal have varet i mindst 6 måneder. Deltagelse i projektet forudsætter, at du kan læse og skrive dansk, samt at du har adgang til og er fortrolig med brug af computer og internet. Du må ikke have en anden alvorlig psykisk sygdom som dit hovedproblem, du må ikke have et alkohol- eller stofmisbrug eller være gravid ved starten af projektet. Hvis du får medicin for din angst, skal du have fået en stabil dosis de seneste 2 måneder. Anden psykologisk behandling anbefales ikke påbegyndt eller hvis pågående evt. pauseret i projektperioden.

Samtykke og deltagelse i projektet

Hvis du beslutter dig for at deltage, vil du blive bedt om at underskrive en samtykkeerklæring. Husk, at du har ret til betænkningstid, før du beslutter dig. Den endelige samtykkeerklæring skal først underskrives efter en uddybende videosamtale. Før denne samtale vil vi bede om samtykke til at vi må få videregivet oplysninger omkring dit helbred fra den elektroniske patientjournal.Disse oplysninger er vigtig information for os som baggrund for den udredende samtale. Herudover beder vi også om særskilt samtykke til, at de videregivne sundhedsoplysninger og spørgeskemabesvarelser må anvendes i forskningssammenhæng.

Det er frivilligt at deltage i projektet. Du kan når som helst og uden at give en grund trække dit samtykke tilbage, og det vil ikke få konsekvenser for din nuværende eller fremtidige behandling andre steder.

Uddybende videosamtale

For at vurdere om du kan modtage internetbehandling på klinikken eller har brug for behandling andetsteds, skal du gennemgå en uddybende videosamtale mhp. diagnostisk vurdering. Samtalen varer ca. 1-3 timer og består af et grundigt interview, udført af en psykolog eller læge, om din baggrund og dine nuværende symptomer. Du må gerne tage en bisidder med ved samtalen, hvis du ønsker det.

Indkaldelse

Du vil modtage indkaldelse til videosamtalen i din e-boks, hvis du vælger at gennemføre selvhenvendelsen. I e-boks vil du også modtage information om, hvordan du logger ind til samtalen. Du kan tilgå samtalen i hjemmet, det kræver blot en computer med internetadgang og web-kamera. Sørg for at sidde et sted, hvor du kan tale uforstyrret.

Diagnose

Opfylder du diagnosekriterierne for helbredsangst og kan deltage i projektet, vil dette komme til at fremgå i din sundhedsjournal. Helbredsangst hedder i det diagnostiske klassifikationssystem, som anvendes i Danmark, ’Hypokonder tilstand’, og vil derfor i journalen betegnes som både helbredsangst og hypokonder tilstand. En diagnose er et hjælperedskab i hospitalsvæsenet. Nogen med helbredsangst er bange for, at diagnosen kan være stigmatiserende, og få betydning for deres fremtidige behandling i sundhedsvæsenet. Ingen forskningsdata viser dette. Viden om helbredsangst, for patient og fagligt personale, kan minimere risikoen for overbehandling og unødvendige undersøgelser. Folk med helbredsangst har samme rettigheder til behandling. Til den uddybende samtale vil du modtage information om diagnosen og har mulighed for at stille spørgsmål.

Information til egen læge

Du beslutter selv, om vi må oplyse egen læge om din deltagelse i projektet. Vi anbefaler dette, da det vil hjælpe din egen læge til at forbedre din videre behandling. Hvis du giver dit samtykke til dette, sender vi information om projektet samt en kort sammenfatning på den uddybende samtale til din læge.

Plan for deltagelse i projektet

Hvis du kan indgå i projektet og giver dit samtykke til det, vil du ved næste NemID login på platformen ved en lodtrækning tilgå en ud af to internetprogrammer: ACT online eller Online diskussionsforum. Lodtrækningen sker tilfældigt ud fra en 50/50 fordeling, for at effekten af behandlingen kan vurderes. Hvis du ikke har fået tilstrækkelig hjælp af diskussionsforummet, får du tilbudt det andet program efterfølgende, i alt 9 måneder efter opstart.

Online Diskussionsforum

Det online diskussionsforum indeholder 7 trin, hvor du over 12 uger vil blive præsenteret for 7 emner relateret til helbredsangst. Du vil blive bedt om at skrive om dine erfaringer, tanker og følelser omkring et emne, og vil kunne læse lignende indslag fra andre med helbredsangst. Der vil være tilkoblet en fagperson fra Funktionelle Lidelser, som sikrer, at indholdet holdes i en ordentlig tone. Emnerne i det online diskussionsforum er forudbestemt af projektgruppen på afdelingen for Funktionelle Lidelser.

ACT online

ACT er en forkortelse for terapiretningen ”Acceptance and Commitment Terapi”, som behandlingsprogrammet er baseret på. Programmet består af 7 trin, som du vil få adgang til et af gangen over en periode på 12 uger. I de 12 uger vil der være tilknyttet en behandler (læge eller psykolog), som vil guide dig igennem programmet. Det tager gennemsnitlig 6-7 timer om ugen til at gennemgå materialet og øvelserne. Programmet er udviklet af projektgruppen på afdelingen for Funktionelle Lidelser.

Spørgeskemaer

Uanset hvilket behandlingsprogram, du tildeles, vil du blive bedt om at udfylde spørgeskemaer om dit fysiske og psykiske helbred. Spørgeskemaerne er vores mulighed for at evaluere og forbedre kvaliteten af behandlingen. Du vil modtage en SMS besked fra afsenderen ”ACT” gennem hjemmesiden, når et nyt spørgeskema aktiveres.

Stort spørgeskema

  • Ved dit første login og selvhenvendelse på hjemmesiden www.internetbehandling.dk/actonline

  • Ved andet login før programfordelingen

  • 11 uger efter programfordeling, ved afslutningen af behandlingen

  • 6 måneder efter endt behandling

Halvt spørgeskema

  • 4-uger inde i de to programmer

  • 8-uger inde i de to programmer

Kort spørgeskema

  • Ugentlige spørgsmål til din helbredsangst, selvmordstanker og livskvalitet.

Indhentning af oplysninger

For at kunne vurdere om behandlingen virker, vil vi også gerne bede dig om samtykke til at indhente oplysninger om dit helbred og sociale forhold fra relevante offentlige registre.

Datasikkerhed og tavshedspligt

Alle personlige oplysninger vedrørende helbred og spørgeskemabesvarelser beskyttes efter ”Lov om behandling af personoplysninger” og ”Lov om patienters retsstilling”. Spørgeskemabesvarelserne er ikke personhenførbare, men har et tilfældigt genereret id. Adgang til spørgeskema-data fra projektet er kun forment forskere på klinikken, og efter afslutning på projektet opbevares data i anonymiseret form. Deltagere er dækket ind under ”Lov om klage og erstatningsadgang”. Alle behandlere er omfattet af tavshedspligt ifht den information som kan fremkomme gennem ACT online og Online diskussionsforum.

Fordele ved at deltage

Vi håber, at undersøgelsen vil gøre det muligt at evaluere effekten af internet-baseret behandling til personer med svær helbredsangst. Du vil som forsøgsdeltager bidrage til dette. Hvis behandlingen viser sig effektiv og brugervenlig, vil behandlingsprogrammet kunne tilbydes personer med helbredsangst, som et alternativ til behandling på specialiserede klinikker.

Din deltagelse i projektet vil forhåbentlig også betyde, at du får virksomme redskaber til at håndtere din angst, og får det bedre. Det er vist i andre undersøgelser, at diskussionsfora kan have en positiv indvirkning for deltagere som har samme problematik, bl.a. gennem erfaringsdeling og støtte. Hvis du ikke har fået tilstrækkelig hjælp af diskussionsforumet, vil du få tilbudt ACT online efter den 6-måneders opfølgning. I alt vil der gå 9 måneder inklusive de 12 uger i diskussionsforummet.

Ulemper og bivirkninger ved at deltage

Der er ingen forskningsdata, som viser bivirkninger ved deltagelse i internet-baseret psykologisk behandling. Terapiretningen ACT er en anerkendt og velafprøvet metode til behandling af angstlidelser, herunder helbredsangst. Der vil kunne være besvær forbundet med tidsforbrug og fritagelse fra arbejde/studie ved den uddybende videosamtale, som vil ligge i arbejdstiden i hverdage. ACT online og det Online diskussionsforum kan tilgås udenom andre forpligtelser, men vil kunne tage op til 6-7 timer om ugen. Den samme tid som der forventes afsat til deltagelse i den nuværende gruppeterapi, som pågår på afdeling for Funktionelle Lidelser. Forskningsprojektet har fuld finansiering, så der er ingen organisatoriske omstændigheder som kan medføre at forsøget afbrydes. Hvis der under forsøget skulle opstå andre problemer som selvmordsrisiko eller psykose, der kræver mere intensiv behandling, kan det medføre at forsøget afbrydes.

Hvis du ikke kan indgå i projektet

Såfremt det ved den uddybende videosamtale vurderes, at du ikke kan gå videre i projektet, vil du blive informeret om andre mulige behandlingstilbud. Det vil i dette tilfælde være din egen læge, der står for din videre behandling.

Oplysninger om økonomiske forhold

Det er afdelingen for Funktionelle Lidelser ved Aarhus Universitetshospital, der har taget initiativet til undersøgelsen. Projektet er støttet af Trygfonden med kr. 3.700.000.

Resultat af projektet

Projektet forventes at forløbe over 3 år, hvorefter resultaterne i anonymiseret form vil blive opgjort og offentliggjort i videnskabelige tidsskrifter, forskningsdatabaser og via pressen, for at få så bred en formidling som muligt til brug for andre.

Forsøgspersoners rettigheder

Se venligst folderen ”Før du beslutter dig” fra Det Videnskabsetiske Komitésystem om forsøgspersoners rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt. Folderen sendes med din indkaldelse i e-boks og du kan finde den her på siden under "Information til forsøgsdeltagere".

Vi håber, at du med denne information har fået tilstrækkeligt indblik i, hvad det vil sige at deltage i projektet, og at du, når du har fået mundtlig information ved videosamtalen og haft mulighed for at stille spørgsmål, føler dig rustet til at tage beslutningen om din eventuelle deltagelse.

Er der andre behandlinger?

Der er på nuværende tidspunkt et gruppebaseret behandlingstilbud til svær helbredsangst på afdelingen for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital. Personer fra Region Midt, Region Nord og Region Syd kan få en henvisning til behandlingen gennem egen læge. Henvisning kan ske fra Region Sjælland og Region Hovedstanden, men pt. har de et tilsvarende ambulant behandlingstilbud. På afdelingen for Funktionelle Lidelser er der ca. 9-12 måneders ventetid fra første henvisning til opstart i gruppetilbud, inklusiv en diagnostisk udredning i mellemtiden. Foretrækker du gruppebehandling og ”ansigt-til-ansigt” behandling, bør du overveje denne mulighed. Internetbehandling og gruppebehandling kræver den samme indsats og prioritering i hverdagen, så vælg kun internetbehandling, hvis det er den behandlingsform, du foretrækker.

Spørgsmål

Hvis du eller dine pårørende har spørgsmål før den uddybende videosamtale, er I velkomne til at kontakte psykolog Ditte Hoffmann Jensen på Funktionelle Lidelser, på tlf. 7846 4310 eller på mail: funktionellelidelser@auh.rm.dk.

Med venlig hilsen

Ditte Hoffmann Jensen
Psykolog og PhD studerende

Lisbeth Frostholm
Ledende psykolog

Charlotte Rask
Overlæge

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 22.04.2020

Her finder du Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, bygning 2C, 1. sal
8000 Aarhus C

Find os på kortet

Tlf.: +45 78 46 43 10
Fax: +45 78 46 43 40

Mail: funktionellelidelser@auh.rm.dk

Telefontider

Mandag til torsdag kl. 8.00–14.00
Fredag kl. 8.00–13.00

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 8.00–15.00
Fredag kl. 8.00–14.00