Kurser & undervisning

Mennesker med funktionelle tilstande ses således ofte i såvel sundhedsvæsenet som i det kommunale sundheds-, social- og beskæftigelsesområde.  Der er tale om mennesker i en svær situation, hvor der oftest er behov for en koordineret indsats og tværfagligt samarbejde mellem alle involverede instanser – sundhedsvæsen, kommune, arbejdsgiver, A-kasse, netværk mv.

Viden om funktionelle lidelser bliver stadig mere udbredt og anerkendt - både blandt professionelle og generelt i befolkningen; men der er stadig store udfordringer – for borger/patient, fagfolk og i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

Formidlingsteamet ved Funktionelle Lidelser har siden 2011 arbejdet med undervisning, formidling og projektudvikling.

Nedenfor kan læses mere om hvad vi aktuelt tilbyder.

Undervisning og temadage i regioner og kommuner

Vi formidler basal viden om funktionelle lidelser – til jobcentre, socialcentre og regionale enheder: Hvad ved vi? Hvad kan I gøre? Undervisningen foregår lokalt, kan tilrettes efter lokale ønsker og behov og er umiddelbart anvendelig i deltagernes daglige arbejde.

Vi indgår også gerne i udvikling og afholdelse af formidling/undervisning i kommunale Sundheds- og forebyggelsescentre. Centrene er allerede centrale i den sundhedsformidlende og forebyggende indsats, men de er tiltænkt en væsentlig større rolle fremover. På baggrund af vores landsdækkende erfaring bidrager vi gerne til udvikling af en forebyggende indsats samt til information til mennesker med lette, funktionelle lidelser.

Tværfaglige temadage og konferencer

Vi tilbyder temadage og konferencer for diverse fagfolk og interessenter på tværs af faggrupper, områder og sektorer.

Temadagene giver både basal viden om funktionelle lidelser og konkrete input til det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde om mennesker med funktionelle lidelser.

For yderligere information se:
www.rm.Plan2learn.dk (Region Midt).
Her er det muligt at tilmelde sig en agent, så man automatisk får meddelelse om nye kurser relateret til funktionelle lidelser.

Fagkurser

På kurset præsenteres den aktuelle viden og erfaringer med funktionelle lidelser.
Fokus vil være på sygeplejerskens, fysio- og ergoterapeutens samt den psykomotoriske terapeuts rolle, opgaver og muligheder i arbejdet med mennesker med funktionelle lidelser og på anvendelsen af viden og metoder i daglig praksis såvel i det monofaglige som i det tværfaglige arbejde.

For yderligere information se:
https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=69939.
Her er det muligt at tilmelde sig en agent, så man automatisk får meddelelse om nye kurser relateret til funktionelle lidelser.

Kursusforløb ”Ambassadører – Funktionelle lidelser”

På baggrund af erfaringer fra et pilotprojekt 2013-14 med social-, beskæftigelses- og sundhedsfaglige medarbejde fra en række kommuner har vi udviklet et kursuskoncept for opkvalificering af fagpersoner til ”Ambassadører”: videnspersoner og –formidlere omkring funktionelle lidelser.

Målet er, at ambassadørerne kan og vil bidrage i det fortløbende arbejde med at udbrede og forankre viden om funktionelle lidelser lokalt i det daglige og i bredere kredse til andre interessenter. Efter endt kursusdeltagelse forventes det, at ambassadørerne indgår i samarbejde med Funktionelle Lidelser omkring lokale undervisningsopgaver.

Målgruppen er interesserede fagpersoner, der hidtil har vist interesse for området (bl.a. via deltagelse i temamøder og anden undervisning). Deltagerne skal ligeledes have interesse for og en vis erfaring med formidling.

 Forløbet består af 2 dages internatkursus, efterfølgende afprøvning i kursisternes lokalområde, fælles opfølgningsdag samt løbende sparring, opfølgning og deltagelse i netværk med andre ambassadører. Indholdet på kursusdagene er viden om funktionelle lidelser, input til håndtering, redskaber og materiale til formidling samt teori og praksis i selv at tage en formidlerrolle.

 

Kurset er støttet af TRYG fonden og er derfor gratis for deltagerne, arbejdsgiver afholder løn- og transportudgifter. 

Introduktionsuddannelse i Acceptance and Commitment Therapy

ACT er en nyere terapiretning indenfor kognitiv adfærdsterapi, som har opnået stigende forskningsmæssig interesse samt klinisk udbredelse indenfor en lang række områder. På Afdelingen for Funktionelle Lidelser har denne terapiretning været anvendt i mange år – dels i et større forskningsprojekt til gruppebehandling af helbredsangst – samt individuelt og i grupper til mennesker, som lider af Bodily Distress Syndrome.

Med afsæt i disse erfaringer udbydes nu igen en 5-dages workshop i to moduler á 2 dage samt en træningsdag, hvor teknikkerne trænes. Uddannelsen vil dels give en generel introduktion til terapiformen ACT samt sætte fokus på, hvordan denne behandling kan bruges til behandling af funktionelle lidelser.

Læs mere om introduktionsuddannelsen og tilmelding her.

E-læringskursus

Lægeforeningen har udviklet og lanceret et e-læringskursus om funktionelle lidelser. E-kurset henvender sig primært til praktiserende læger, som ønsker mere viden om funktionelle lidelser, og som gerne vil være bedre til at behandle denne gruppe af patienter.

Se kurset her

Bemærk, at kurset kræver adobe flash som skal være installeret på din pc, med mindre du benytter google chrome. Det er af samme grund ikke er teknisk muligt at se kurset på iPad eller iPhone.

Kontakt

Ved yderligere spørgsmål eller ønsker om undervisning kontakt projektkoordinator Line Lynge Johannesen på telefon +45 51 62 54 56 eller mail liljoh@rm.dk.