Højt specialiseret funktion (HSF)

Beskrivelse af udrednings- og behandlingstilbuddet

Højt specialiseret, tværfaglig behandling og rehabilitering under indlæggelse på Regionshospitalet Hammel Neurocenter (RHN) i tæt samarbejde med Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital. Forud for indlæggelse er der foretaget forundersøgelse med henblik på diagnostisk afklaring og vurdering af, om patienten kan indgå i rehabilitering under indlæggelse. Behandlingen varetages af speciallæger, sygeplejersker, socialrådgivere, psykologer, fysioterapeuter og ergoterapeuter m.fl. med specialiserede kompetencer inden for funktionelle lidelser.

Målgruppe

Patienter (18+) med svært invaliderende funktionel lidelse, multiorgan, neurologisk eller almen type, herunder CFS/ME med svær funktionsnedsættelse, hvor der er behov for mobilisering, og som er forsøgt genoptrænet på lavere specialiseringsniveau. Det kan fx dreje sig om en patient, der er immobiliseret på grund af funktionelle lammelser eller svær træthed/udmattelse, som ikke kan mobiliseres i andet regi/hjemmet. 

Hvem kan henvises?

 • Patienter som opfylder ovennævnte kriterier.
 • Patienten skal være udredt for relevante somatiske og psykiatriske differentialdiagnoser. Læs mere her: Henvisningsvejledninger og her: Funktionel lidelse.
 • Den funktionelle komponent i lidelsen skal klart kunne adskilles fra en evt. veldefineret kronisk somatisk sygdom, og de funktionelle symptomer skal være den primære årsag til lidelse og funktionsnedsættelse.
 • Patienten skal være indstillet på at indgå i behandling under indlæggelse.
 • Der må ikke være en betydende sprogbarriere.

Hvad udelukker henvisning?

 • En akut eller svær behandlingskrævende psykiatrisk lidelse.

 • Selvmordsrisiko.

 • Væsentlige kognitive eller begavelsesmæssige problemer.

 • Mistanke om eller konstateret autismespektrumforstyrrelse.

 • Aktuelt misbrug af alkohol og/eller psykoaktive stoffer.

 • Hvis patienten er i behandling med opioider eller anden afhængighedsskabende medicin, fx benzodiazepiner, skal patienten som hovedregel være trappet ud af denne behandling forud for henvisning, da det vanskeliggør diagnostik og reducerer patientens behandlingsudbytte.

Hvem kan henvise?

Centre for funktionelle lidelser og øvrige hospitalsafdelinger kan henvise til Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital, der sammen med Regionshospital Hammel Neurocenter varetager den endelige visitation.

Nødvendige henvisningsoplysninger

 • Symptomerne skal beskrives således, at det fremgår, at patienten opfylder kriterierne for svært invaliderende funktionel lidelse.
 • Det skal klart fremgå, hvilket somatisk og psykiatrisk udredningsprogram patienten har gennemgået.
 • Beskrivelse af sociale omstændigheder i form af: civilstatus, forsørgelsesgrundlag og evt. belastninger samt øvrige forhold, der kan have betydning for behandlingsforløbet.
 • Beskrivelse af hidtidige behandlingstiltag og rehabiliteringsindsats samt effekt af disse.

Henvisning

Sygehusklassifikationskode: 66.20.39.8

EDIfact nr.: 5790001987428

Funktionelle Lidelser
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 11
Indgang A, plan 9, A903
8200 Aarhus N

Tlf.: 7846 4310
Fax: 7846 4340

Sikker mail
funktionellelidelser@auh.rm.dk