Højt specialiseret funktion (HSF)

BESKRIVELSE AF UDREDNINGS- OG BEHANDLINGSTILBUDDET:

Højt specialiseret, tværfaglig behandling og rehabilitering under indlæggelse på Regionshospitalet Hammel Neurocenter (RHN) i tæt samarbejde med Funktionelle Lidelser, AUH.  Forud for indlæggelse er der foretaget forundersøgelse med henblik på diagnostisk afklaring og vurdering af, om patienten kan indgå i rehabilitering under indlæggelse. Behandlingen varetages af speciallæger, sygeplejersker, socialrådgivere, psykologer, fysioterapeuter og ergoterapeuter m.fl. med specialiserede kompetencer inden for funktionelle lidelser.

MÅLGRUPPE:

Patienter (18+) med svært invaliderende funktionel lidelse, multiorgan, neurologisk eller almen type, herunder CFS/ME med svær funktionsnedsættelse, hvor der er behov for mobilisering, og som er forsøgt genoptrænet på lavere specialiseringsniveau. Det kan f.eks. dreje sig om en patient, der er immobiliseret på grund af funktionelle lammelser eller svær træthed/udmattelse, som ikke kan mobiliseres i andet regi/hjemmet. 

Hvem kan henvises?

 • Patienter som opfylder ovennævnte kriterier.
 • Patienten skal være udredt for relevante somatiske og psykiatriske differentialdiagnoser. Læs mere her: Henvisningsvejledninger og her: Funktionel lidelse.
 • Den funktionelle komponent i lidelsen skal klart kunne adskilles fra en evt. veldefineret kronisk somatisk sygdom, og de funktionelle symptomer skal være den primære årsag til lidelse og funktionsnedsættelse.
 • Patienten skal være indstillet på at indgå i behandling under indlæggelse.
 • Der må ikke være en betydende sprogbarriere.

Hvad udelukker henvisning?

 • En akut behandlingskrævende psykiatrisk lidelse, svær personlighedsforstyrrelse, autismespektrumlidelse eller selvmordsrisiko

 • Aktuel eller tidligere diagnosticeret psykose, bipolar affektiv sindslidelse eller depression med psykotiske symptomer

 • Misbrug eller afhængighed af alkohol, stoffer og (ikke lægeordineret) medicin

 • Igangværende udredning eller behandling for samme problemstilling andetsteds (patienten skal være somatisk færdigudredt på henvisningstidspunktet)

 • Tidligere behandlingsforløb ved Funktionelle Lidelser, AUH

Hvem kan henvise?

Centre for Funktionelle Lidelser samt øvrige hospitalsafdelinger kan henvise til Funktionelle Lidelser AUH, der sammen med RHN varetager den endelige visitation.

Nødvendige henvisningsoplysninger

 • Symptomerne skal beskrives således, at det fremgår, at patienten opfylder kriterierne for svært invaliderende funktionel lidelse.
 • Det skal klart fremgå, hvilket somatisk og psykiatrisk udredningsprogram patienten har gennemgået.
 • Beskrivelse af sociale omstændigheder i form af: Civilstatus, forsørgelsesgrundlag og evt. belastninger samt øvrige forhold som kan have betydning for behandlingsforløbet.
 • Beskrivelse af hidtidige behandlingstiltag og rehabiliteringsindsats samt effekt af disse.

Henvisning

Sygehusklassifikationskode: 66.20.39.8

EDIfact nr.: 5790001987428

Funktionelle Lidelser
Aarhus Universitetshospital
Universitetsbyen 21 og 23, bygning 2C, 1. sal
8000 Aarhus

Tlf.: 7846 4310
Fax: 7846 4340
E-mail: funktionellelidelser@auh.rm.dk