Kronisk træthedssyndrom

Henvisning af voksne (18+) med kronisk træthedssyndrom (neurasteni, CFS, ME).

Kronisk træthedssyndrom er en dårligt defineret tilstand, hvor hovedsymptomet er vedholdende svær træthed eller udmattelse, som ikke responderer på hvile eller søvn. Der findes flere forskellige definitioner, se f.eks. lægehåndbogen.

Nedenstående definition anvendes ved henvisning til Funktionelle lidelser.

Definition af kronisk træthedssyndrom

Mindst 3 af følgende symptomer:

 • Svær vedholdende træthed eller udmattelse, der ikke responderer på hvile eller søvn.
 • Hukommelsesbesvær.
 • Problemer med at koncentrere sig.
 • Hovedpine.
 • Svimmelhed.

Symptomerne forklares ikke bedre af anden psykiatrisk eller somatisk lidelse.

Symptomerne påvirker patientens velbefindende eller funktionsevne i svær grad.

Varighed minimum 6 måneder.

Nødvendig somatisk udredning af patienten inden henvisning

Træthed er et af de hyppigst forekomne symptomer, og træthed kan ses som et symptom ved mange forskellige sygdomme. Relevante differentialdiagnoser bør udelukkes forud for henvisningen. Den somatiske udredning er som altid afhængig af sygehistorien og symptombilledet. Udredningen bør primært foregå hos egen læge eller ved lokalsygehus eller relevant speciallæge. Ved mere uklare somatiske problemstillinger kan diagnosecentrene anbefales; i Region Midtjylland er det diagnosecenteret i Silkeborg.

Følgende differentialdiagnoser bør under alle omstændigheder overvejes:

 • Addisons sygdom
 • Cushings syndrom
 • Hypotyreoidisme
 • Jernmangel og andre former for anæmi
 • Hæmokromatose
 • Diabetes Mellitus
 • Cancer
 • Søvnforstyrrelser (såsom obstruktion i øvre luftveje, obstruktiv eller central søvnapnø)
 • Autoimmune sygdomme (så som reumatoid artrit, cøliaki, lupus, polymyositis, polymyalgia rheumatica)
 • Immunsvigtsygdomme som AIDS
 • Neurologiske sygdomme som multipel sklerose, Mb. Parkinson og myasthenia gravis
 • B12-mangel
 • Infektionssygdomme som tuberkulose, kronisk hepatit, borreliose etc.
 • Psykiatriske sygdomme herunder specielt depression
 • Rusmiddelmisbrug

Parakliniske test

Der findes aktuelt ingen parakliniske test eller objektive fund, som kan verificere eller sandsynliggøre diagnosen. Testene er derfor primært for at udelukke differentialdiagnoser.

Prøverne, som står i kursiv tages efter individuel vurdering; de andre bør tages rutinemæssigt ved mistanke om kronisk træthedssyndrom.

Blodprøver

 • Hgb, SR, CRP, leukocytter med differentialtælling, trombocytter.
 • Glukose, Na, K, Cl, Ca, Mg, Fosfat, Jern, Tibc, Ferritin, Vit. B12 og Folat
 • Totalprotein, albumin, immunglobuliner
 • ALP, ASAT, ALAT, LD, ACE, bilirubin
 • Kreatinin, urinstof, urinsyre, triglycerider, kolesterol
 • Homocystein
 • TSH, frit T4, Vit D
 • Eventuelt efter individuel vurdering: anti TPO og TRAS, PTH, prolaktin, ACTH, kortisol kl. 08 og 20, antistof mod binyrebarkvæv, aldosteron, renin, proinsulin.

Mikrobiologiske prøver

 • Serologi: EBV, CMV (Cytomegalovirus), VZV (Varicella Zoster), HSV (Herpes simplex), HIV, Toxoplasmose, Borrelia, Mykoplasma, Chlamydia, Hepatitserologi, Brucellose
 • Efter individuel vurdering: Ved gastrointestinale symptomer fæcesprøver til patogene tarmbakterier, cyster og æg, event. enterovirus, adenovirus.
 • Ved positiv serologi på Mycoplasma specielt. Chlamydia, EBV, CMV, Enterovirus, HHV (Humant Herpes Virus)-6, henvisning til infektionsmedicin med tanke på videre udredning med PCR-prøver eller spinalpunktur.
 • IgG, IgM, IgA, totalt IgE, IgG subklassificering, ANA-screening, RF, IgA, antitransglutaminase antistof.

Hvem kan henvises?

 • Patienter som opfylder ovennævnte kriterier, og som er tilstrækkeligt somatisk udredt jævnfør ovenstående.

 • Patienten skal være opvokset i Danmark og kunne forstå og tale flydende dansk

Hvad udelukker henvisning?

 • En akut behandlingskrævende psykiatrisk lidelse, svær personlighedsforstyrrelse, autismespektrumlidelse eller selvmordsrisiko

 • Aktuel eller tidligere diagnosticeret psykose, bipolar affektiv sindslidelse eller depression med psykotiske symptomer

 • Misbrug eller afhængighed af alkohol, stoffer og (ikke lægeordineret) medicin

 • Igangværende udredning eller behandling for samme problemstilling andetsteds

 • Graviditet

 • Tidligere behandlingsforløb ved Funktionelle Lidelser, AUH

Hvem kan henvise?

Egen læge, praktiserende speciallæge, sygehusafdelinger

Nødvendige henvisningsoplysninger

 • Symptomerne skal beskrives således, at det fremgår, at patienten opfylder kriterierne for svær kronisk træthedssyndrom.

 • Det skal klart fremgå af henvisningen, hvilket somatisk udredningsprogram patienten har gennemgået.

Yderligere information

Efter skriftligt samtykke fra patienten indhentes egen læges journal og undersøgelsesresultater fra de sidste 2 år.

Patienten indkaldes til en udredningssamtale. Undersøgelsen varer 3-4 timer og omfatter blandt andet et neuropsykiatrisk diagnostisk interview (SCAN).
Hvis patienten tilhører afdelingens målgruppe tilbydes behandling med patientundervisning og eventuelt psykoterapi i gruppe eller individuelt.

Henvisning

Sygehusklassifikationskode: 66.20.39.9

Edifact nr.: 5790001987428

Funktionelle Lidelser
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, bygning 2C, 1. sal
8000 Aarhus
Tlf: 7846 4310
Fax: 7846 4340
E-mail: FunktionelleLidelser@auh.rm.dk